Når en leilighet skal selges, er det flere aktører involvert:

1. Megler: Står for selve salget og setter opp kjøpekontrakten.

2. Borettslagets forretningsfører: Setter opp oppslag for å muliggjøre forkjøpsrett og fremskaffer informasjon om andel fellesgjeld og lignende som en eventuell kjøper måtte ønske.

3. Statens kartverk Ullensvang: Tinglyser og noterer pant/heftelser.

4. Borettslaget: Merker postkasser og callinganlegg, administrerer garasjeplasser og tar seg av andre administrative oppgaver.


Gebyr i forb. med salg | Betales av

Meglers gebyr: Selger

Forretningsførers gebyr

Info. sendt til megler: Selger

Eierskiftegebyr: Selger

Gebyr, forkjøpsrett: ”Kjøper”, den som benytter forkjøpsretten 


Elna Haukeland hos forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning as, på telefon 22 865582, svarer på de spørsmålene du måtte ha angående salg.

Når man skal selge sin leilighet bør man først avgjøre om man ønsker å besørge salget selv eller vil benytte en megler.

 

Hvis man benytter megler til salget

Megler vil ivareta den nødvendige kommunikasjon med forretningsførers kontor og sørge for at de nødvendige skjema fylles ut. Kjøper belastes gebyr til forretningsfører og borettslag.

 

Hvis man ønsker å selge selv

Elna Haukeland hos forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning as, kontaktes på telefon 22 86 55 82. Du vil på forespørsel få tilsendt en ”pakke” med den informasjon event. kjøpere kan etterspørre (andel fellesgjeld, siste års regnskaper osv) mot et gebyr på kr 1.713,-.

Når du har en kjøper til leiligheten skal du be om finansieringsbevis fra kjøper. Det forekommer ofte tilfeller hvor bud ikke er reelle fordi kjøper, når det kommer til stykket, ikke får finansiering.

Selger og kjøper fyller ut skjema ”Melding om at andel ønskes overført” i fellesskap. Dette skjemaet sendes rekommandert eller på epost til forretningsfører.

Når ”Meldingen om at andel ønskes overført” mottas hos forretningsfører sørger han for at det blir satt opp en kunngjøring på oppslagstavlene i alle inngangspartier. På denne måten bekjentgjøres salget for nåværende andelseiere og de kan kreve forkjøpsrett.

I.h.h.t. borettslagsloven §4-15 er fristen for å melde forkjøpsrett 20 dager, dvs at forkjøpsretten skal være avklart og selger ha fått beskjed om utfallet innen denne fristen.

Nå kan man sette opp kjøpekontrakt og foreta selve oppgjøret for leiligheten.

Dette ivaretas ikke av lagets forretningsfører, men det kan gjøres hos eiendomsmegler eller advokat.

For at eierskifte skal oppnå rettsvern i grunnboken etter borettsloven § 6-2 må riktig utfylt blankett, ”Overføring av hjemmel til andel i borettslag” ,(husk også tinglysingsgjenpart – det fylles ut to like) sendes Statens Kartverk Ullensvang, Tinglysing borettslag, 5788 Kinsarvik for tinglysing. Blanketten kan lastes ned fra websiden til Statens Kartverk Tinglysingen  http://www.kartverket.no.

Dette må dere selv ordne (hvis ikke eiendomsmegler/advokat tar oppgjøret) etter at tilbakemelding fra forretningsfører er mottatt.

Hvis man setter opp fiktive salgssummer eller bidrar til at kunngjøring blir gjort uten at man har en reell kjøper, vil det bli ansett som dokumentforfalskning. Det kan medføre at folk krever forkjøpsrett på et uriktig grunnlag, f.eks til for høy pris og kan derfor ikke tolereres.

Den salgssummen som står i kunngjøringen skal være endelig. Ingen kan forhøye budet etter at kunngjøring er kommet opp på tavlen. Det gjelder også hvis forkjøpsrett blir brukt.

All omsetning av leiligheter skal gjøres via lagets forretningsfører. Jfr. Vedtektene.

Man kan overføre leiligheter direkte til slektninger i rett opp – eller nedadstigende linje. I slike tilfeller vil ikke salget bli kunngjort på tavlene, fordi forkjøpsrett da ikke er mulig.

 

Forkjøpsrett

Andelseiere i Hannestad Terrasse kan benytte sin forkjøpsrett når kunngjøring om salg av leilighet blir slått opp på tavlene. Via forkjøpsrett kan man kjøpe leilighet for den salgssummen som kunngjøres. Man kan ikke forhøye det budet som står på kunngjøringen.

For å kreve forkjøpsrett går du frem på følgende måte :

Meld inn krav om forkjøpsrett til styret på eget skjema. Skjemaet fåes ved å kontakte daglig leder. Dersom styret ikke har mottatt slik utfylt melding innen meldefristen kan ikke forkjøpsrett benyttes ved dette eierskiftet.

Det er styret i borettslaget som behandler krav om forkjøpsrett. Ansiennitet i borettslaget vil avgjøre tildelingen hvis flere legger inn krav. Ved lik ansiennitet avgjøres forkjøpsrett ved loddtrekning.

Hvem kan benytte seg av forkjøpsretten ?

Disse bestemmelser følger av borettslagslovens § 4-11 til 4-22 og vedtektene § 3 

Godkjennelse fra styret ved overdragelse av leilighet

Regler om når forkjøpsretten kan benyttes er sammenfallende med når godkjenning av ny andelseier ikke kan nektes, jfr. borettslagslovens §4-12

Godkjenning kan ikke nektes:

Når andelen er ervervet av den tidligere andelseiers ektefelle eller andelseierens eller ektefellens slektninger i rett opp eller nedstigende linje, søsken, adoptivbarn eller andre som faktisk står i adoptivbarns stilling. Personer som andelseieren i minst to år har hatt felles husstand med eller hadde felles husstand med da han eller hun døde. Person i andelseierens husstand som andelseieren har, har hatt eller venter barn med. Ved arv når flere arvinger i fellesskap eller et dødsbo har ervervet andel, kan borettslaget pålegge arvingene eller dødsboet innen seks måneder etter pålegg er mottatt, å overdra andelen.

 

Finansiering

Finansieringsbevis/bankgaranti må fremskaffes og legges ved skjemaet, Melding om forkjøp, som sendes styret.

Man kan i en overgangsperiode eie to andeler i forbindelse med at man benytter sin forkjøpsrett. Andelseier som vil overta ny andel, må så raskt som mulig selge sin tidligere andel. Det gjelder selv om andelen tilhører flere.

Hvis man får tildelt leilighet via forkjøpsrett, trer man inn i den avtalte kjøpekontrakt med megler, så langt ikke annet følger av lov. Gebyr til forretningsfører belastes selger. Dette kommer i tillegg til selve salgssummen.

Ta kontakt med Elna Haukeland hos forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning as på telefon 22 86 55 82, hvis du er i tvil om hvordan forkjøpsrett fungerer.


 

Overlating av bruk (fremleie)

Hvis du ønsker å leie ut leiligheten din må du søke styret i borettslaget om dette. Man søker for ett år av gangen. Du trenger ikke å vite hvem som skal leie leiligheten før du søker. Last ned søknadsskjema nederst på siden.

4-2 Overlating av bruk

(1)  Andelseier kan ikke uten godkjenning fra styret overlate bruk av boligen til andre. Med styrets godkjenning kan andelseier overlate bruk av hele boligen dersom:

–         andelseier selv eller en person som nevnt i borettslagslovens § 5-6 første ledd har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Andelseier kan i slike tilfeller overlate bruk av hele boligen for opp til tre år

–         andelseier er en juridisk person

–         andelseier skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner

–         et medlem av brukerhusstanden er andelseiers ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseier eller ektefelle

–         det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68 eller husstandsfellesskapsloven.

 

Godkjenning kan i disse tilfellene bare nektes dersom brukers forhold gir saklig grunn til det. Godkjenning kan nektes dersom bruker ikke kunne blitt andelseier.

(2) Har borettslaget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen en måned etter at søknaden har kommet frem til borettslaget, skal bruker regnes som godkjent.

(3) Andelseiere som bor i boligen selv, kan overlate bruk av deler av boligen til andre uten godkjenning.

(4) Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som overlating av bruk hvis en eller flere av sameierne ikke bor i boligen.

(5) Overlating av bruk reduserer ikke andelseiers plikter overfor borettslaget.

(6) Borettslaget kan kreve kostnader forbundet med behandling og eventuell oppfølging av en søknad om overlating av bruk dekket av andelseier, se pkt 6-1(3)

 

Nedlastbare skjemaer

Andel ønskes overført

Søknad om bruksoverlating / fremleie (digital søknad i Vibbo)