Hvordan virker forkjøpsretten

Forkjøpsretten er en fordel for andelseiere i borettslaget. For hver enkelt bolig blir det fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Meldefristen vil være minst 5 virkedager etter at boligen er kunngjort ved oppslag i oppgangene eller annen annonsering.

Meldingen skal sendes til styret i borettslaget. Hvis styret i borettslaget mottar din melding om forkjøp etter at meldefristen er løpt ut, kan du ikke kreve å overta boligen på grunnlag av forkjøpsretten.


For andelseiere som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten, må skjemaet «Melding om forkjøp» fylles ut og leveres til styret v/daglig leder Tormod Kristiansen innen kl 14.00 samme dag fristen utgår. Dersom styret ikke har mottatt slik utfylt melding innen meldefristen kan ikke forkjøpsrett benyttes ved eierskiftet. (Skjemaet fåes ved å kontakte daglig leder)

Det gjøres dessuten oppmerksom på at krav om forkjøpsrett ikke gjøres gjeldende, UTEN AT FINANSIERINGSBEKREFTELSE, tilknyttet den aktuelle leiligheten, fremlegges sammen med forkjøpsrettskravet.

I motsatt fall vil ikke forkjøpsrettmeldingen bli hensyntatt.Ved benyttelse av forkjøpsretten, vil den forkjøpsberettigede tre inn i den allerede skrevne og undertegnede kjøpekontrakt.

Selger kan kontaktes for visning av leiligheten.

I SØKNAD SKAL OPPGIS:

1. NAVN

2. ADRESSE

3. LEILIGHETSNUMMER

4. DATO FOR INNFLYTTING I BORETTSLAGET

5. ANTALL PERSONER I HUSSTANDEN

Krever flere andelseiere å overta en andel i h.h.t. forkjøpsrett, tildeles leiligheten etter lengst sammenhengende ansiennitet som andelseier i borettslaget. Ved lik ansiennitet foretas loddtrekning.


Finansiering

Skal du benytte forkjøpsrett, må du ha finansieringen klar. Finansiering av hele kjøpesummen må dokumenteres skriftlig og innen meldefristen. Egenkapital basert på salg av egen bolig må dokumenteres med mellomfinansiering. Oppgjør av kjøpesummen skjer gjennom den eiendomsmegleren som har hatt salget. Styret i borettslaget har iht. lov om borettslag §4-21 anledning til å kreve bankgaranti. Man kan ikke kreve å bruke forkjøpsretten dersom finansiering ikke er dokumentert innen meldefristen.


Når fristen er ute

Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsrett, blir normalt botiden/ansiennitet i borettslaget avgjørende.

Det er to måter å avklare forkjøpsrett på: Fastprisavklaring og forhåndsavklaring.

Ved forhåndsavklaring kunngjøres boligen før den er solgt, og normalt med en prisantydning. Etter at bud er akseptert, avklares forkjøpsretten ved at styret i borettslaget henvender seg til dem som har meldt forkjøpsrett. Ved slik henvendelse må du straks, og med bindende virkning, ta stilling til om forkjøpsrett gjøres gjeldende.

Hvis det går mer enn 3 mnd før boligen blir solgt, evt. mindre enn 15 dager, vil boligen bli kunngjort for andelseiere på nytt og ny melding om forkjøpsrett må sendes styret i borettslaget.

Ved fastprisavklaring er boligen solgt før den kunngjøres for andelseiere. Når boligen er kunngjort til fast pris, er rettidig melding om forkjøp forpliktende, dvs du plikter å overta boligen hvis ingen med bedre ansiennitet enn deg har meldt seg innen meldefristen. 

Som forkjøpsberettiget andelseier må du være klar til å gi et raskt svar. Gjør du bruk av forkjøpsretten, trer du inn i allerede inngått avtale, og kjøper boligen til avtalt pris på avtalte vilkår.

I tillegg kommer et gebyr for avklaring av forkjøpsrett.

Sørg for å være tilgjengelig når meldefristen er utløpt og forkjøpsretten skal avklares. 


Salg av egen bolig

Fysiske personer kan bare eie én andel/bolig i borettslag. Vær oppmerksom på at dersom du kjøper ny bolig eller benytter deg av forkjøpsretten, mister du automatisk boretten til din nåværende leilighet. Det vil si at du er forpliktet til å selge den. Den kan ikke overføres til ektefelle, foreldre, barn etc etter unntaksreglene i borettslovgivningen.

Tips:

1. Som andelseier må du selv avgjøre om du ønsker å delta i budrunden. Bud sendes eiendomsmegleren. Melding om forkjøpsrett sendes styret i borettslaget!

2. Ha finansiering ordnet før du legger inn meldingen.