Hannestad Terrasse er et privat, frittstående borettslag. Det vil si at vi ikke har noen tilknytning til Sobbl eller andre boligbyggelag. Borettslaget består av 6 blokker, med 26 oppganger og totalt 272 leiligheter, noe som gjør oss til det største borettslaget i distriktet. Blokkene sto ferdige i 1974 og er satt opp av A/S Selvaagbygg. Som beboer i et borettslag sitter man på flere sider av bordet. Man er både andelseier, leietaker og utleier, med de rettigheter og plikter det innebærer.

 

Andelseier

Når man kjøper leilighet i borettslaget kjøper man én 272/dels andel i laget. (Hver andel koster 100 kr.) Det vil si at man er andelseier. Som andelseier har man en del rettigheter og plikter. Den viktigste rettigheten man har er stemmerett på generalforsamlinger og rett til å kreve forkjøpsrett når andre andeler legges frem for salg. Som andelseiere regulerer borettslagsloven i stor grad dine rettigheter og plikter.

Du er selv ansvarlig for å vedlikeholde alt inne i leiligheten. Det gjelder også vann og avløpsrør. Ringeklokkeanlegg, luftekanaler, vinduer, postkasser og ytterdører faller inn under borettslagets ansvar. Det samme gjelder verandagulv og yttervegger. Hvis du skulle knuse et vindu er du ansvarlig, men hvis vinduene blir dårlige fordi de er gamle og utslitte er dette borettslagets ansvar.

 

Når man bor i et borettslag må man bidra til lagets felles utgifter. Det gjør man gjennom å betale felleskostnader. Felleskostnadene går til å lønne ansatte, utvendig vedlikehold, felles strøm, forsikring, renovasjon, nedbetaling av gjeld osv. Det er styrets oppgave å påse at det nødvendige utvendige vedlikehold blir utført.

Borettslagsloven regulerer dine rettigheter som andelshaver.  

 

Borettslaget

Hvis borettslaget forsømmer sine plikter når det gjelder nødvendig vedlikehold kan andelseier kreve reduksjon i felleskostnadene. Hvis borettslaget forsømmer vedlikehold av takene slik at vi får en lekkasje i en blokk vil ikke dette dekkes av forsikringene fordi det skyldes manglende vedlikehold. Andelseierne i den aktuelle blokken vil sannsynligvis kreve borettslaget for kompensasjon for sine tap. Som utleier er du økonomisk ansvarlig for slike skader og du er pliktig til å være med på å dekke tapet, via borettslaget. Derfor bør alle andelseiere i borettslaget ha interesse av hva som blir gjort på vedlikeholdssiden og hvordan lagets penger benyttes. 

Samtidig som forsømmelser på vedlikeholdssiden kan bli dyrt for andelseierne kan også uforsvarlige låneopptak bli det. Virksomheten til et borettslag reguleres av flere lover, men i hovedsak forholder vi oss til Lov om borettslag. Et borettslag skal ha egne vedtekter hvor loven åpner for at man kan definere nærmere en del juridiske forhold. Generalforsamlingen kan vedta endringer i lagets vedtekter med 2/3-flertall, så lenge endringene ikke er lovstridige. 

Generalforsamlingen er det høyeste organet i borettslaget og avholdes minst en gang hvert år. Ordinær generalforsamling skal avholdes innen utgangen av mai. Her fremlegges styrets beretning (hva er blitt gjort det siste året,) og regnskapet for det året som har gått. Videre fremlegges budsjett for inneværende år. Halvparten av styrets medlemmer skal være på valg. Våre møter avholdes vanligvis på Yvenhytta, ved fotballbanen. Hvis styret eller flere andelseiere finner det nødvendig kan det avholdes ekstraordinære generalforsamlinger angående viktige saker. På generalforsamlinger har hver andel en stemme. Her kan beboere melde opp saker til behandling.

Et generalforsamlingsvedtak kan kun oppheves av en ny generalforsamling. 

Generalforsamlingen velger borettslagets styre, som består av seks personer. Hvert styremedlem velges for to år. Styret står som øverste ansvarlige for å ivareta vedlikehold av bygninger og uteareal, de behandler saker som beboere ønsker svar på og de skal påse at ordensreglene følges. Styret er også vaktmesternes overordnede. Som kompensasjon for sitt arbeide mottar styret et styrehonorar. Størrelsen på dette honoraret vedtas av generalforsamlingen, for året som har gått. 

Generalforsamlingen har vedtatt at borettslaget skal ha en fireårs vedlikeholdsplan. Styret utreder alternativer og kostnader og legger dette frem for generalforsamlingen. Borettslag skal ha en forretningsfører som bl.a. innkrever felleskostnader og fører regnskapet. Du står selv fritt til å selge leiligheten selv eller bruke hvilken megler du vil, men forretningsfører må kontaktes. OBOS Eiendomsforvaltning AS er vår forretningsfører.

Avtalen med forretningsfører kan sies opp med ett halvt års varsel.

Borettslag skal også ha en revisor. Vår revisor er Ernst & Young as v/Thorbjørn Sneve valgt.