Hver blokkrad har egne varmtvannstanker. Disse er plassert i egne rom i tilknytning til garasjeanlegg i kjellerne. Ett rom i hver blokkrad. Det brukes strøm til å varme opp vannet. El-avgiften ble tidligere innkrevd fra beboerne en gang pr. år etter avlesning av målere som var plassert på varmtvannsrøret i hver leilighet.

Disse målerne var gamle. Sannsynligvis nærmet de seg 30 år. De viste i noen tilfeller feil og de medførte en del lekkasjer i vannrør. De ble derfor fjernet i 1998. Å få montert nye varmtvannsmålere er en meget kostbar sak.

Ekstraordinær generalforsamling 12.11.98 vedtok at borettslaget skulle bekoste varmtvann for den enkelte beboer inneværende år. I 1999 ble også varmtvannet betalt av laget. Kostnadene til oppvarming av varmtvann beløp seg i 1999 til 233.093 kr.

Generalforsamling 7.2.2000 gjorde følgende vedtak :

”Utgifter til varmtvann bør beregnes etter antall personer som bor i hver enkelt leilighet. Husstanden skal rapportere antall medlemmer en gang i året. Dette bakes inn i felleskostnadene en gang pr. år. De som ikke rapporterer får høyeste sats.»

Dette fungerer på følgende måte : Styret tar en gang i året (på høsten) initiativ til å få registrert antall medlemmer i hver husstand. Anslått forbruk blir delt på antall beboere og vi får en pris pr. hode. Prisen pr. hode blir delt på 12 måneder, ganget med antall personer i leiligheten og innkrevd sammen med den månedlige felleskostnaden.

Eksempel. Anslått kostnad for oppvarming av varmtvann i år 2019 er 550.000 kr.

Vi registrerer at det er totalt 383 beboere i borettslaget høsten 2018.

(Årspris pr. hode er : 550.000 kr. / 383 beboere = 1436 kr.

Månedlig pris pr. hode er : 1436 kr. / 12 mnd. = 120 kr.)

Hvis man er én person i leiligheten skal man i eksemplet over betale 120 kr. pr. måned for varmtvannet i år 2019.

Hvis man er fire personer i leiligheten skal man i eksemplet over betale 120 kr.* 4 personer = 480 kr. pr. måned for varmtvannet i år 2019.

Husk at anslått forbruk og antall beboere kan variere fra år til år. Derfor vil også den enkeltes varmtvannsutgifter kunne variere fra år til år. Men man vil ha samme månedlige utgift gjennom ett helt år. Justeringer skjer fra og med januar måned.

I tilfelle det skjer endringer i antall medlemmer i husstanden i tiden mellom slike registreringer skal det IKKE rapporteres inn. Man betaler fastsatt sats frem til neste registrering. Dette gjelder selvfølgelig både dersom husstanden økes og dersom den reduseres.

Ved overlating av bruk (fremleie) og ved salg, skal forretningsfører justere beløpet som skal innkreves, slik at det passer med antall medlemmer i ny husstand.

Hvis en enslig person, som har betalt månedlig sats * 1, selger leiligheten sin til en familie på tre, blir de nye eierne krevd for månedlig sats * 3 personer, fra og med første husleie.