Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i boligselskapet.

I Hannestad Terrasse ønsker vi å skape et trivelig og sikkert arbeids- og bomiljø for alle beboere og ansatte. Vi skal ta vare på boligselskapets bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og velge produkter og tjenester som ikke skal kunne skade beboerne eller gjester. Disse målene skal vi nå gjennom stadige forbedringer. Både styret, ansatte og beboerne skal delta aktivt i dette forbedringsarbeidet.


Hva menes med systematisk HMS-arbeid?

Internkontroll innebærer at vi skal registrere, dokumentere og systematisere alt som har med HMS å gjøre. Internkontrollforskriften samler alle forpliktelsene i HMS-lovgivningen og formålet med forskriften er blant annet:

– å forbedre arbeidsrutinene og fremme arbeidsmiljø og sikkerhet

– å verne mot helse- og miljøskader fra produkter, lekeplassutstyr og elektrisk anlegg å hindre brann og branntilløp

– å fremme vern av det ytre miljø mot forurensninger

– å sørge for bedre behandling av avfall 


Hva kan du gjøre for at boligselskapet skal bli et tryggere og bedre sted å bo?

Oppdager du feil og mangler ved lekeplassen eller lekeplassutstyret, skader på fellesanlegg, lekkasjer, hærverk, uforsvarlig lagring av søppel og avfall, eller andre forhold som kan medføre skade på person eller bygninger, så ber styret deg innstendig om å melde fra om dette til styret eller daglig leder.


Ansvar

Styret har et særskilt ansvar for at det innføres og utøves internkontroll. Daglig leder er pålagt hovedansvaret for gjennomføringen av et fullt forsvarlig HMS-arbeid.


Hvem har ansvar for hva?

– Brannsikring av fellesområdene | daglig leder

– Felles brannalarmanlegg | daglig leder

– Vedlikehold og overvåking av felles elektrisk anlegg | daglig leder

– Lekeplasser og lekeplassutstyr | daglig leder

– Avfallshåndtering | daglig leder

– Teknisk utstyr som varmtvannstanker, tilfluktsrom o.l. | daglig leder

– Arbeidsgiveransvaret overfor vaktmester, kontorpersonell, renholder etc | daglig leder

– Vedlikehold av maskinparken | daglig leder

– Dugnad | daglig leder

– Bekjempelse av skadedyr (fellesområdet) | daglig leder

– Vedlikehold av bygningsmasse | daglig leder

– Trapper, gangveier og trafikk | daglig leder

– Informasjon til beboerne om beboernes ansvar | daglig leder

– Elektrisk anlegg og utstyr i boligen (skal til enhver tid være i orden) | andelseier

– Brannvernutstyr som slokkere og varslere (skal til enhver tid være intakt) | andelseier

– Sortere eget avfall og levere det på definert sted | andelseier


Elektriske anlegg og utstyr

Rundt 40–50 % av alle husbranner skyldes feil og mangler ved det elektriske anlegget eller utstyret. Herunder også feil bruk av anlegget og utstyret. Derfor må vi ha en særlig oppmerksomhet mot alt som har med det elektriske å gjøre. Boligselskapet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealene til enhver tid er i orden. Det er videre styrets plikt å gjøre eier eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som den enkelte har etter lov og forskrift. Autorisert elektriker skal benyttes til alle el-arbeider i leilighetene. Det utføres kontroll av el-anlegg i leilighetene hvert femte år. Hvis det avdekkes alvorlige feil under denne kontrollen skal dette utbedres omgående på eiers bekostning. Jfr. Generalforsamlingsvedtak 2003.


Egenkontroll

Andelseier/beboer må selv sørge for at det innenfor leiligheten (fra sikringsskap, inklusive sikringer og sikringselementer) blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold. Det elektriske anlegget i leiligheten skal til enhver tid tilfredsstille gjeldende sikkerhetskrav. Boligselskapet har utarbeidet en sjekkliste som beboerne kan bruke for sin årlige kontroll. Feil og mangler må rettes snarest, og det er beboeren/andelseieren som må dekke kostnadene ved reparasjon og vedlikehold.


Bruk autorisert elektroinstallatør

Som hovedregel vil det være krav om at autorisert installatør utbedrer feilene. Alle installatører plikter å skrive ut en samsvarserklæring etter utført arbeid, der de bevitner at arbeidet er utført i samsvar med gjeldende regler. Styret vil anbefale at beboerne ikke betaler regningen før samsvarserklæring er mottatt. Samsvarserklæringen er viktig dokumentasjon ved seinere forsikringsoppgjør, ved salg og andre tilfeller. Beboernes egenkontroll, sjekkliste for elektriske anlegg i boenhetene, kan lastes ned nederst på siden.


Brannvern og brannvernutstyr

I boligselskapet er det montert ulike typer utstyr som følger: En godkjent husbrannslange er installert i hver enkelt leilighet, et felles brannvarslingssystem i alle fellesarealer hvor beboerne har muligheten til å koble sin egen varsler til samme system. I tillegg er det montert godkjente røykvarslere i hver leilighet. Håndslukkere er også tilgjengelige i garasjeanleggene.


Røykvarsler

Røykvarsleren skal monteres slik at den høres tydelig på soverom når døren er lukket. Har man flere røykvarslere, bør disse sammenkobles. Bruker har ansvar for vedlikehold og overvåking av røykvarslerne. Vedlikehold er bl.a. testing av at batteriet virker, og at varsleren ellers virker tilfredsstillende.  Boligselskapet anbefaler utskiftninger av røykvarslere som er eldre enn 10 år.


Brannslokkeutstyr

Alle boenheter skal ha manuelt slokkeutstyr som kan benyttes i alle rom. Det er bruker som har ansvar for vedlikeholdet og kontrollen av brannslokkeutstyret i boenhetene. Med vedlikehold menes blant annet: At det er tilfredsstillende trykk i slangen, at den er lang nok til å nå alle rom, at den ikke lekker og at kranen ikke er vanskelig å åpne. Boligselskapet sørger for at det foretas fysisk kontroll og vedlikehold av varsler og pulverapparat på fellesarealer hvert femte år. Ta kontakt med daglig leder/styret hvis det er oppdaget feil eller mangler på brannvernutstyret.


Rømningsveier 

Rømningsveiene skal til enhver tid være ryddige og fri for hindringer. Trappeløp er rømningsvei.  Brukerne har ansvar for å holde rømningsveiene ryddige, og ikke hindre framkommelighet for brannvesenet eller andre redningsbiler.


Branninstruks

Branninstruksen henger på oppslagstavlene i oppgangene. Den kan også lastes ned nederst på denne siden.


Avfallsbehandling

Vi må følge kommunens retningslinjer for behandling av husholdningsavfall. Vær spesielt oppmerksom på matavfall. Matavfall på avveie kan føre til skadedyrplage. Møbler og annet som skal kastes, skal ikke plasseres i kjeller- eller mellomganger, eller være til sjenanse i trappeoppganger og korridorer. Vi vil gjennomføre felles ryddeaksjoner for større gjenstander en til to ganger i året.

 

Dokumenter for nedlasting  

Beboernes egenkontroll, sjekkliste for elektriske anlegg i boenhetene

Branninstruksen