Hannestad Terrasse har forsikret bygningene i Protector Forsikring. Andelseiere må selv forsikre sitt innbo i leilighet og bod.

 

Hva dekkes av borettslagets forsikring

Forsikringen dekker som hovedregel all skade på bygningene med vanlig fastmontert utstyr – så som porselensutstyr på bad, limte vegg til vegg tepper, fastmontert kjøkkeninnredning, vindusglass og glass i terrassedører – som forårsakes av en plutselig og uforutsett hendelse. I tillegg dekkes skade på tekniske tilførselskabler og utvendig tilknyttede rør m.v. Skader som oppstår på grunn av alder, normal slitasje, konstruksjonsfeil, rust og lignende forringelse – samt skader som skyldes utilstrekkelig vedlikehold – dekkes ikke av forsikringen.

Skader eller tyveri av biler fra garasjeanlegg dekkes ikke over forsikringen. Her gjelder den enkeltes bilforsikring. Når det gjelder boder vil borettslagets forsikring kunne dekke skader på vegger og tak som er forårsaket av forhold som ligger utenfor den enkelte andelseiers kontroll så som plutselig vanninntrengning. Mens all skade, tyveri eller hærverk på løsøre oppbevart i bod eventuelt må dekkes over andelseiers innboforsikring. Legg merke til at dette gjelder uansett hva som er skadeårsak. Alt tyveri av sykler eller annet løsøre oppbevart på felles areal vil ikke dekkes av borettslagets forsikring eller av borettslaget.

Borettslagets forsikringspremie settes ut i fra en skadestatistikk. Jo flere og dyrere skader, jo høyere premie. Derfor er det også i borettslagets interesse å holde skadestatistikken så lav som mulig.


Rutiner i forbindelse med skade

1. Stopp årsaken til skade så fort som mulig. Ved vannlekkasje skal hovedkranene stenges. De finner du i kjøkkenbenken. En for kaldt vann og en for varmtvann. Ring Protector kundeservice 24 13 17 00. I tilfelle vannlekkasjer sender de ut et firma som er behjelpelig med å stoppe vannet og eventuelt tørke opp vannet før det får gjort så mye skade. Hannestad Terrasse sitt forsikringsnr. er 2497763. Dette må oppgis når du ringer.

2. Ta kontakt med daglig leder

3. Daglig leder melder inn skaden til forsikringsselskapet. Brann, tyveri og hærverk skal anmeldes til politiet.

4. Daglig leder kontakter forsikringsselskap som sender ut en takstmann for å vurdere skaden.

5. Takstmannen vurderer om det er en dekningsmessig skade og gir en vurdering av kostnadene for utbedring (skadetakst).

6. Takstmannens rapport sendes forikringsselskapet.

7. Forsikringsselskapet sender brev til den berørte beboer med kopi av takstmannens rapport. Daglig leder får kopi av dette brevet. I dette brevet fremgår det, hvis skaden er dekningsmessig.

8. Andelseier kan i de fleste tilfeller velge å få utbetalt takstbeløpet og stå for utbedringene selv. Event. firma som benyttes til skadeutbedringen skal sende sine regninger direkte til forretningsfører.


Egenandel

Det vil aldri bli gitt erstatning for hele reparasjonen idet forsikring selskapet vil trekke fra egenandel. Vi har en egenandel på 10.000 kr. pr. dato.

Borettslaget vil normalt betale egenandelen hvis det er skade forårsaket av manglende vedlikehold eller plutselig uforutsette forhold på områder som er borettslagets vedlikeholdsområde. (Se egen oversikt over hva som er borettslagets vedlikeholdsområde.) Borettslaget vil normalt også betale egenandel ved lekkasje fra rør nedstøpt i betongen. Altså skader hvor andelseier ikke kan belastes for manglende ettersyn /vedlikehold. I alle andre tilfeller blir andelseier belastet egenandel. (Se egen oversikt over hva som er andelseiers vedlikeholdsområde.)