Planer for drift og vedlikehold

Styret har nedsatt et arbeidsutvalg for utarbeidelse av en langsiktig sikkerhets- og vedlikeholdsplan, med finansieringsplan. Den langsiktige planen vil også danne grunnlaget for en årlig sikkerhets- og vedlikeholdsplan.

 

Beboermøte og informasjon

Styret planlegger å avholde et beboermøte i oktober som fast årlig aktivitet, med informasjon om aktuelle saker, få innspill fra og lytte til beboernes synspunkter. Langsiktig sikkerhets- og vedlikeholdsplan blir en av sakene på første beboermøte. I tillegg vil det jevnlig bli sendt ut informasjonsskriv til beboerne.

 

Ordensreglement

Styret ønsker å gjennomgå dagens ordensregler med sikte på at de best mulig skal bidra til et trygt og trivelig bomiljø og naboskap, hvor felles verdier ivaretas på best mulig måte. Saken blir først drøftet med beboerne på beboermøte i oktober.

 

Parkeringskontroll

Styret vil i løpet av mars skjerpe parkeringskontrollen på borettslagets område, og det vil bli skiltet bedre på enkelte av våre arealer. Parkeringskontrollen utøves som en privatrettslig ordning og med hjemmel i borettslagets ordensregler 12, 13 og 14, som et bidrag til orden, trygghet og trivsel i borettslaget. Brudd på parkeringsbestemmelsene kan medføre at man blir ilagt kontrollavgift som for tiden er på kr 600,-.

 

Barnehagen

Sarpsborg Kommune vil i løpet av 2014 legge ned driften av Skogholtet Barnehage, og planlegger å endre bruken til et aktivitetssenter for utviklingshemmede.

I forbindelse med bruksendringen er det behov for å utvide det eksisterende bygget med

ca 130 m², samt opprette 10 parkeringsplasser inne på kommunens tomt. Tilbygget vil ha samme høyde som eksisterende bygg.

barnehagen

Styret har vært i dialog med kommunen hvor følgende har fremkommet vedrørende drift av Skogholtet Aktivitetssenter (SA):

  • Eventuell oppstart av drift ved SA blir mest trolig i løpet av 2015.
  • Åpningstidene for senteret vil være fra ca 0730-1530.
  • Helgen holdes det stengt. Ikke planlagt drift på røde dager.
  • Det vil bli 8-10 ansatte som arbeider ved senteret og det vil gi et aktivitetstilbud til 14-16 personer.
  • De vil i stor grad bruke bil til og fra jobb. Dette innebærer stort sett at de parkerer på anvist plass på morgenen og kjører hjem etter endt arbeidsdag. Noe møtevirksomhet i løpet av dagen gjør at ansatte benytter seg av bilen også innenfor arbeidstiden.
  • Det blir ikke vesentlig mer trafikk enn ved dagens barnehagedrift.
  • Senteret vil benytte seg av en minibuss som vil stå parkert på senterets eiendom når den ikke er i bruk.
  • Det legges opp til en del aktiviteter innendørs.
  • De kommer ikke til å benytte uteområdene til store støyende aktiviteter og skal mer brukes til rekreasjon og annen lett aktivitet.

Vennlig hilsen

Styret

Comments are closed