Endelig vår og snart påske!

Vi er inne i en flott årstid hvor bomiljøet på Hannestad Terrasse blir grønt og frodig. Styret og vedlikeholdsleder skal jobbe for at uteområdene er ryddige og godt vedlikeholdt, for å fremme trivsel blant beboere og besøkende. Styret ser mange beboere som pynter egne terrasser til egen og fellesskapets glede. Takk til alle!

 

Beboermøte og informasjon

Styret planlegger beboermøte i oktober på Yvenhytta. Styret ønsker å informere om aktuelle saker, få innspill fra og lytte til beboernes synspunkter. Denne gang blir langsiktig sikkerhets- og vedlikeholdsplan en hovedsak. Vi sender ut saksliste etter styremøte 3. september. I tillegg vil det jevnlig bli sendt infoskriv til beboerne om aktuelle saker.

 

Vedlikeholdstiltak i 2014

I 2014 blir de viktigste vedlikeholdstiltakene følgende:

  • male resterende gavler – murpuss på enkelte endevegger trekker inn vann
  • utskifting av vinduer i gavl 6 og 7
  • utskifting av toppbeslag og beslag på ytre skillevegg – gavl 6 og 7
  • reparasjon av platå 1 – skade i asfalt
  • utarbeidelse av langsiktig sikkerhets- og vedlikeholdsplan.

 

Styret har vedtatt å utsette en planlagt oppussing av terrassekassene inntil videre, i påvente av en helhetlig prioritering av aktuelle tiltak i den langsiktige sikkerhets- og vedlikeholdsplanen. Planen vil i årene fremover danne grunnlag for en årlig sikkerhets- og vedlikeholdsplan.

 

Ordensregler for trygghet, trivsel og sikkerhet

Borettslagets ordensregler forplikter både beboere og besøkende. Ordensreglene skal bidra til et trygt og trivelig bomiljø og naboskap, hvor felles verdier og sikkerhet ivaretas på best mulig måte. Stort sett blir ordensreglene respektert. Likevel ser styret en del tilfeller av at ordensreglene ikke overholdes, og styret får henvendelser fra beboere som ber oss følge opp. Det er viktig at vi tar hensyn til hverandre.

 

Styret vil derfor spesielt rette fokus mot følgende:

–          Fellesarealer, ordensregel 38: det er ikke tillatt å sette fra seg noe foran inngangsdører, i oppgangen, ganger og fellesarealer inne i blokkene eller i garasjeanlegg, unntatt på plasser som er spesielt merket. Styret vil ta en befaring i alle ganger, fellesrom og garasjeanlegg i perioden 1. til 15. juni. Gjenstander som plasseres i strid med ordensreglene vil bli fjernet uten noen form for varsel etter       15. juni, slik det fremgår av ordensregel 38.

 

–          Terrassekassene, ordensreglene 22, 23 og 37: som forbyggende brannverntiltak skal det være 60 cm klaring inntil skillevegg i tilfelle behov for sideveis rømning ved brann. Styret har gjort avtale med Sarpsborg brannvesen om utvendig branntilsyn første halvdel av juni. Nærmere informasjon om dato vil komme.

Videre er det ikke tillatt med trær (for eksempel bjørk, furu, gran). Busker skal ikke overstige 1 meter høyde. Busker som henger utover terrassekassen misfarger betongen, noe som fører til økte vedlikeholdskostnader samt at det kan ”drysse” ned til naboen under.

Styret vil samtidig med branntilsynet ta en befaring på alle blokkene. Beboere med terrassekasser i strid med ordensreglene nevnt ovenfor, vil bli kontaktet og/eller tilskrevet med krav om tiltak for å overholde ordensreglene til fellesskapets beste.

 

 

Parkering av bobil og campingvogn

Det er i utgangspunktet forbud mot å parkere bobil og campingvogn i garasjer eller på borettslagets område slik det fremgår av ordensreglementet. Styret har imidlertid vedtatt at det etter skriftlig søknad kan gis dispensasjon for parkering og klargjøring av bobil og campingvogn på ”isbanen” utenfor blokk 2, begrenset til maksimalt 24 timer to ganger pr. år – vår og høst. Vedtaket vil bli tatt inn i borettslagets ordensreglement. Brudd på bestemmelsen kan medføre at man blir ilagt kontrollavgift som for tiden er på kr 600,-.

 

Ordinær generalforsamling 8. mai 2014 kl 18.00 på Yvenhytta

Vi viser til tidligere orientering. Innkalling med sakspapirer sendes alle beboere fra vår forretningsfører like over påske. Vi håper på godt oppmøte – vel møtt!

 

Spørsmål?

Kontakt vedlikeholdsleder eller styreleder hvis du har spørsmål om eller innspill til forhold i borettslaget.

 

Vi ønsker alle beboere riktig God Påske!
Vennlig hilsen

Styret

Comments are closed